کابل کنترل و ابزار دقیق

Control and Instrumentation Cables

خانه » محصولات » کابل‌ها » کابل کنترل و ابزار دقیق
کابل کنترل و ابزار دقیق 2018-01-12T23:29:26+03:30

Project Description

کابل کنترل و ابزار دقیق برای انتقال داده‌ها و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل نظیر اتاق‌های کنترل واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صنعت تجهیزات و عملگرهایی وجود دارند که با دریافت سیگنال‌های ویژه تغییر وضعیت داده یا کار پیش‌بینی شده‌ای را انجام می‌دهند. گروهی از این تجهیزات را ابزار دقیق می‌نامند.

کابل ابزار دقیق مسیری مطمئن و ایمن را برای تبادل سیگانال‌های یاد شده مهیا می‌کند. ابزارها و دستگاه‌ها بسیار متنوع هستند و حساسیت یا اثرگذاری آن‌ها متغیر است و در شرایط متفاوتی کار می‌کنند. با توجه به نوع تجهیزات، شرایط محیطی و دیگر فراسنج‌های الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی نسبت به انتخاب نوع مناسب کابل ابزار دقیق اقدام می‌شود.

کابل کنترل

کد کالاعایقشیلدزرهشناسهاستعلام قیمت
70001عایق PVCبدون شیلدبدون زرهNYY
70002عایق PVCبدون شیلدبا زره مفتولیNYRY
70003عایق PVCبدون شیلدبا زره نواریNYBY
70004عایق PVCشیلد داربدون زرهNYCY
70005عایق PVCشیلد داربا زره مفتولیNYCYRY
70006عایق PVCشیلد داربا زره نواریNYCYBY
70007عایق XPLEبدون شیلدبدون زرهN2XY
70008عایق XPLEبدون شیلدبا زره مفتولیN2XYRY
70009عایق XPLEبدون شیلدبا زره نواریN2XYBY
70010عایق XPLEشیلد داربدون زرهN2XCY
70011عایق XPLEشیلد داربا زره مفتولیN2XCYRY
70012عایق XPLEشیلد داربا زره نواریN2XCYBY

کابل ابزار دقیق

کد کالاعایقشیلدزرهشناسهاستعلام قیمت
70101عایق PVCبا شیلد جزئیبدون زرهNYY/ISC
70102عایق PVCبا شیلد جزئیبا زره مفتولیNYRY/ISC
70103عایق PVCبا شیلد جزئیبا زره نواریNYBY/ISC
70104عایق PVCبا شیلد جزئی و کلیبدون زرهNYCY/ISC/OSC
70105عایق PVCبا شیلد جزئی و کلیبا زره مفتولیNYCYRY/ISC/OSC
70106عایق PVCبا شیلد جزئی و کلیبا زره نواریNYCYBY/ISC/OSC
70107عایق XPLEبا شیلد جزئیبدون زرهN2XY/ISC
70108عایق XPLEبا شیلد جزئیبا زره مفتولیN2XYRY/ISC
70109عایق XPLEبا شیلد جزئیبا زره نواریN2XYBY/ISC
70110عایق XPLEبا شیلد جزئی و کلیبدون زرهN2XCY/ISC/OSC
70111عایق XPLEبا شیلد جزئی و کلیبا زره مفتولیN2XCYRY/ISC/OSC
70112عایق XPLEبا شیلد جزئی و کلیبا زره نواریN2XCYBY/ISC/OSC

ثبت ديدگاه