Project Description

کابل فشار متوسط

کابل فشار متوسط یا کابل قدرت (MV) برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه‌فاز در سیستم‌هایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت و در پست‌های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. از کابل فشار متوسط همچنین در شبکه‌های عمومی و صنعتی، تاسیسات داخلی و خارجی، به صورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می‌شود.

امکان ارایه کابل فشار متوسط با آرمور سیمی – نواری، کابل‌های کم‌دود، بدون هالوژن، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در مقابل هیدروکربن‌های نفتی و نیز پلیمر لمینیت شده نیز وجود دارد.

۶ کیلوولت
۱۱ کیلوولت
۲۰ کیلوولت
۳۰ کیلوولت

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۶ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20001۶ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
استعلام
20002۶ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
استعلام
20003۶ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
استعلام
20004۶ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
استعلام
20005۶ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
استعلام
20006۶ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
استعلام
20007۶ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
استعلام
20008۶ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
استعلام
20009۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
استعلام
20010۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
استعلام
20011۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
استعلام
20012۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
استعلام
20013۶ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
استعلام
20014۶ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
استعلام
20015۶ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
استعلام
20016۶ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
استعلام
20017۶ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
استعلام
20018۶ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY
استعلام
بالا

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۱۱ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20101۱۱ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
استعلام
20102۱۱ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
استعلام
20103۱۱ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
استعلام
20104۱۱ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
استعلام
20105۱۱ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
استعلام
20106۱۱ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
استعلام
20107۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
استعلام
20108۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
استعلام
20109۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
استعلام
20110۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
استعلام
20111۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
استعلام
20112۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
استعلام
20113۱۱ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
استعلام
20114۱۱ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
استعلام
20115۱۱ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
استعلام
20116۱۱ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
استعلام
20117۱۱ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
استعلام
20118۱۱ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY
استعلام
بالا

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۲۰ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20201۲۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
استعلام
20202۲۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
استعلام
20203۲۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
استعلام
20204۲۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
استعلام
20205۲۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
استعلام
20206۲۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
استعلام
20207۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
استعلام
20208۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
استعلام
20209۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
استعلام
20210۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
استعلام
20211۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
استعلام
20212۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
استعلام
20213۲۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
استعلام
20214۲۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
استعلام
20215۲۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
استعلام
20216۲۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
استعلام
20217۲۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
استعلام
20218۲۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY
استعلام
بالا

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۳۰ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20301۳۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
استعلام
20302۳۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
استعلام
20303۳۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
استعلام
20304۳۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
استعلام
20305۳۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
استعلام
20306۳۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
استعلام
20307۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
استعلام
20308۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
استعلام
20309۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
استعلام
20310۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
استعلام
20311۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
استعلام
20312۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
استعلام
20313۳۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
استعلام
20314۳۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
استعلام
20315۳۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
استعلام
20316۳۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
استعلام
20317۳۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
استعلام
20318۳۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY
استعلام
بالا
5/5 - (50 امتیاز)